Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, 3 Maja 36, 39-120 Sędziszów Małopolski.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Celem zbierania danych osobowych jest prowadzenie przez Redakcję Telewizji Sędziszów Małopolski przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 36, 39-120 Sędziszów Małopolski działalności tj. dostarczanie usług medialnych (m.in. zawarcia umowy o świadczenie usługi: przyjęcia do emisji materiałów reklamowych)- art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (test. jedn. Dz. U. 2017 poz.1414, 2111 z 2018r., poz. 650, 915)
  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

ustawa z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (test. jedn. Dz. U. 2017 poz.1414, 2111 z 2018r., poz. 650, 915) – art. 2 ust.1 oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. poz. 24 1)) – art. 10 ust.1, art. 14 oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – art. 50 oraz art. 81 oraz zgoda Użytkownika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 ust. 1 lit. a , b i c)” .

  1. Osobie udzielającej informacji przysługuje prawo do autoryzacji treści wypowiedzi zgodnie – art. 14a. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. poz. 24 1)).
  2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie jednak ich podanie jest niezbędne do podjęcia współpracy.
  3. Dane osobowe nie są przekazywane i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom z wyjątkiem organów uprawnionych na podstawie prawa. Wizerunek, oraz dane osobowe osoby udzielającej informacji (imię, nazwisko, pełniona funkcja) utrwalone w filmie/na zdjęciach oraz wypowiedzi będą udostępniane w środkach masowego przekazu tj. na stronie: https://www.sedziszowtv.pl/, https://www.youtube.com/channel/UCFJOlPtH8v7SeC5sqwSBz9w, https://pl-pl.facebook.com/sedziszowtv/ i innych witrynach internetowych powiązanych z Telewizją Sędziszów Małopolski. Odbiorcą Państwa danych może być jedynie podmiot działający na zlecenie administratora danych, który realizuje na podstawie podpisanej z nami umowy usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na stronie Telewizji Sędziszów.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz.187,z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz.999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228,Nr 235, poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204, Nr 282, poz. 1660, z 2012 r. poz. 1136, z 2013 r. poz. 771, z 2017r. poz.2173.